Algemene voorwaarden

Versie 16/02/23

1. Toepassingsgebied

Deze voorwaarden van QURTINZ BV beheersen, exclusief en met uitsluiting van welke latere bepalingen of voorwaarden van welke partij dan ook, de overeenkomst tussen QURTINZ BV en de klant.

Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken of deze kunnen slechts aangevuld worden mits schriftelijk door beide partijen ondertekende bijzondere voorwaarden.

2. Offerte – bestelling – prijs

Elke offerte uitgaande van QURTINZ BV is geldig voor de duur van 30 dagen.

Ingevolge de ondertekening door de klant van de offerte binnen de offertetermijn, hetzij schriftelijk, hetzij digitaal, hetzij bevestiging via email, komt de overeenkomst tussen QURTINZ BV en de klant tot stand en aanvaardt laatstgenoemde deze algemene voorwaarden.

Zodra de door de klant goedgekeurde offerte QURTINZ BV bereikt, kan de overeenkomst niet meer geannuleerd worden gezien de specificiteit van het product dat op maat gemaakt wordt volgens de specificaties van de klant.

De klant gaat akkoord dat een kopie van de aanvaarde offerte per mail verstuurd wordt naar het door de klant hierboven opgegeven emailadres op de bestelbon. De klant erkent dat het opgegeven emailadres correct is en verbindt er zich ook toe om de BV QURTINZ schriftelijk op de hoogte te brengen van iedere wijziging van dit emailadres.

3. Levering en plaatsing

De leveringstermijn en eventuele -kosten worden tussen partijen afgesproken.

De BV QURTINZ kan mogelijks genoodzaakt worden de leveringstermijn te verlengen omwille van omstandigheden buiten haar wil om (waaronder doch niet exhaustief de verlenging van de leveringstermijn van haar eigen leveranciers), zonder dat de BV QURTINZ hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld en zonder dat dit aanleiding kan geven tot ontbinding van de overeenkomst.

Indien de klant verzoekt om de leveringstermijn te verlengen, dan geldt het bepaalde onder punt ‘betalingsvoorwaarden’ en onverminderd eventueel bijkomend aan te rekenen stockagekosten door QURTINZ BV.

Indient de klant verzoekt om de leveringstermijn langer dan 6 maanden uit te stellen houdt dit contractbreuk in diens hoofde overeenkomstig het bepaalde onder de titel ‘einde overeenkomst’.

Indien bij aankomst ter plaatse blijkt dat door een fout of tekortkoming van de klant de levering/plaatsing niet (volledig) of niet op het afgesproken tijdstip kan worden verricht, zullen de gemaakte verplaatsingskosten en de voorziene werkuren bijkomend aangerekend worden aan de gebruikelijke tarieven (vanaf 15 minuten wachttijd).

Zodra de goederen fysiek aan de klant geleverd zijn, draagt laatstgenoemde het risico voor verlies of beschadiging ervan, ook al is de klant er nog geen eigenaar van.

4. Oplevering, garantie en aansprakelijkheid

De zichtbare gebreken of de gebreken in de conformiteit welke van bij de levering of plaatsing bestonden moeten binnen de 5 dagen aangetekend gemeld worden aan de BV QURTINZ, zo niet worden zij geacht te zijn aanvaard.

Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek : licht verschillen in kleur of textuur of verkleuring van hout-of lakwerk, werking van het hout of lichte verschillen in de afmetingen van het goed, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen.

Klachten m.b.t. verborgen gebreken dienen onmiddellijk na de ontdekking ervan te worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.

Behoudens andersluidend beding wordt op de uitgevoerde werken voor de lichte verborgen gebreken een waarborg gegeven van 3 maanden vanaf de oplevering.

Het verkeerd gebruik of de verkeerde behandeling van de producten, materialen en toestellen, de schade veroorzaakt door overmacht, een handeling of de opzettelijke fout van om het even welk persoon en vorst- of vochtschade, vallen niet onder de waarborg.

De garantie m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.

5. Betalingsvoorwaarden

Alle facturen van QURTINZ BV zijn betaalbaar op haar zeteladres binnen de tien (10) dagen vanaf factuurdatum en worden als aanvaard beschouwd bij gebrek aan protest binnen dezelfde termijn.

Na ondertekening van de offerte door de klant wordt een voorschot aangerekend van 30% van het totaalbedrag van de offerte.

De goederen worden pas geleverd en geplaatst na integrale en correcte betaling van het voorschot.

Indien de klant de datum van levering en/of plaatsing wenst uit te stellen, wordt een tweede voorschot van 40% van het in de ondertekende offerte vermelde totaalbedrag aangerekend, meer de eventueel bijkomend aan te rekenen stockagekosten en de voorziene werkuren van het personeel voor de levering en plaatsing indien de levering minder dan 24 uur op voorhand wordt uitgesteld op vraag van de klant.

Na levering en plaatsing wordt het saldo gefactureerd aan de klant.

Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van de factuur heeft de BV QURTINZ het recht om de verdere uitvoering van de overeenkomst te onderbreken tot er betaald wordt, en dit zonder enige vergoeding.

Bij ontijdige betaling zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd vanaf de vervaldag aan de wettelijke intrestvoet meer 4 procentpunten, en tevens een forfaitaire vergoeding van kosten van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 75,00 EUR per factuur.

Geheel of gedeeltelijke niet-betaling van één vervallen factuur heeft tot gevolg dat alle niet-vervallen facturen opeisbaar worden.

Zolang de geleverde goederen en diensten niet volledig betaald zijn door de klant, blijft QURTINZ BV eigenaar van deze goederen, ook ingeval van faillissement of vereffening of enig ander insolvabiliteits- of samenloopscenario bij de klant. De klant verbindt er zich toe om de geleverde /geplaatste goederen niet te verkopen noch te vervreemden noch te verplaatsen of te verwerken zolang niet alle facturen voor deze geleverde en/of geplaatste goederen integraal zijn betaald, met inbegrip van kosten en intresten.

6. Einde overeenkomst en schadevergoeding

Elke niet-naleving van een bepaling uit deze voorwaarden door de klant houdt contractbreuk in en heeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling de ontbinding van de overeenkomst tot gevolg.

De ingevolge contractbreuk door QURTINZ BV geleden schade bedraagt minstens de overeengekomen prijs van de geleverde of nog te leveren goederen, nu deze goederen steeds op maat worden gemaakt volgens de specificaties van de klant en bijgevolg slechts waarde hebben indien zij worden gebruikt op de plaats waarvoor zij zijn bestemd, onverminderd haar recht op het vorderen van vergoeding voor bijkomende schade met inbegrip van winstderving, administratiekosten, transportkosten, kosten voor opmeting en stockeren, personeelskosten, …

De aansprakelijkheid van partijen kan niet worden ingeroepen in geval van overmacht, noch wordt de overeenkomst hierdoor automatisch ontbonden.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle overeenkomsten tussen QURTINZ BV en de klant is exclusief het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken te Gent zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van betwistingen over en/of vorderingen steunende op de bepalingen van de overeenkomsten tussen QURTINZ BV en de klant die door deze algemene voorwaarden beheerst worden.

8. Deelbaarheid

Indien één of meerdere van de bepalingen van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of niettegenstelbaar worden verklaard, dan blijven de andere clausules en beschikkingen (of hun onderdelen) geldig.

Maak een afspraak en kom langs in ons Inspiration House

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Bel mij op

Eén van onze raamdecoratie adviseurs belt jou op wanneer dit jou het beste past.

Wanneer mogen wij je bellen om samen een gepast moment te vinden?
Adres
This field is for validation purposes and should be left unchanged.